Υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση;

Η διαχείριση της χρηματοδότησης γίνεται από τους δικαιοδόχους και το χρηματοπιστωτικό ίδρυμά τους.